about

Awaken Love Band Brazil

contact / help

Contact Awaken Love Band

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Om Mani Padme Hum - Awaken Love Band
Om Mani Padme Hum
Track Name: Jay Hanuman - Awaken Love Band (Prem Jitendra e Prem Mukta)
Jay Hanuman Jay Hanuman

Sri Guru Charanan Saroja Raja/Nija Mana Mukuru Sudhari/Baranau Raghu Vara Bimala Jasu/Jo Dayaku Phala Chari

Jay Hanuman Jay Hanuman

Budhi Hina Tanu Janike/Sumirou Pavana Kumara/Bala Budhi Vidya Dehu Mohi/Harahu Kalesha Bikara

Jay Hanuman Jay Hanyman

Pavana Tanay Sankata Harana/Mangala Murati Rupa/Rama Lakhana Sita Sahita/Hridaya Basahu Sura Bhupa.
Track Name: Prabhu aap Jago - Awaken Love Band (Prem Mukta)
Prabhu Aap Jago
Parmatma Jago
Mere Sarve Jago
Sarvatra Jago

Sukhanta Ka Khel
Prakash Karo