Track Name: Ayanayeh Guru Brahma - (Prem Jitendra)
Guru Brahma
Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshath
Parambrahma
Tasmai Shri Gurave Namaha
Track Name: Gayatri - (Massimo)
Om Bhūr Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhyoyo Nah Prachodayāt