Track Name: Gayatri - (Prem Supriya)
Om Bhūr Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhyoyo Nah Prachodayāt