about

Awaken Love Band Brazil

contact / help

Contact Awaken Love Band

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Gayatri - (Prem Supriya)
Om Bhūr Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhyoyo Nah Prachodayāt