about

Awaken Love Band Brazil

contact / help

Contact Awaken Love Band

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Ayanayeh Guru Brahma - (Prem Jitendra)
Guru Brahma
Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshath
Parambrahma
Tasmai Shri Gurave Namaha
Track Name: Gayatri - (Massimo)
Om Bhūr Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhyoyo Nah Prachodayāt